T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Hemşirelik Doktora Programı

Programının Amacı

“Hemşirelik” doktora programında amaç; öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alana özgü temel konularda ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst/ileri düzeyde uzmanlaşmalarını sağlamak, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapma becerilerini geliştirmek, hemşirelikte kanıt temelli uygulamalarını geliştirme, yorum yapma, sorun çözme, mesleki değerler ve etik karar verme yeteneği kazandırmaktır. Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler “Bilim Doktoru-PhD” ünvanına sahip olmaktadır.

Programın Özellikleri

Hemşirelik doktora programı sekiz yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Her bir ders döneminde öğrenci, en az yedi dersten ve en az 21 krediden az olmayacak şekilde ilk dört yarıyılda teorik ve uygulamalı dersler alır. Bu derslerin bir kısmı doktora eğitiminin zorunlu derslerinden oluşurken, seçmeli dersler kapsamında öğrenci hemşirelik alanlarından hangisinde ilerlemek istiyorsa o alanla ilişkili dersleri de alır. Öğrencinin ders dönemi ilerlerken ilgi duyduğu tez konusunu da belirlemesi ve bu alana yönelik ders dışı programlara katılması, araştırmalar yapması, hatta öğretim üyelerinin de desteği ile yayınlarda yer alması desteklenir. Öğrenci programın son dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerekli koşullarda doktora eğitiminin öğrenim süresi on iki (12) yarıyıla uzatılabilir.

Hemşirelik doktora programı, öğrencinin isteği doğrultusunda planlanan; İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim gibi uzmanlaşma alanlarını kapsamaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi yenilikçi eğitim modeliyle doktora eğitimi boyunca teorik derslerin yanı sıra uygulama alanında öğrencilerin uzmanlaşmakta olduğu anabilim dalını ilgilendiren klinik alanları yakından tanımalarını, deneyimlerini arttırmalarını hedeflemektedir. Bu kapsamda öğrenciler akademisyenlerin rehberliğinde ve danışmanlığında klinik çalışmalar ve uygulamalar yapmakta, projeler hazırlamakta, sonuçta klinik alandan beslenen bir teorik eğitimle güçlenmektedirler.

Üniversitenin “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” tarafından açılan doktora programıyla, geleceğe yön veren ayrıca değerli ve uluslarası geçerliği olan akademik çalışmalar gerçekleştiren yetkin doktoralı hemşireler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar ile toplum sağlığının korunması hasta bakım bilincinin yükseltilmesi ve uluslararası ilişkiler kurulabilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda lisansüstü eğitim, anabilim dalına göre bölümlere ayrılsa da multidisipliner bir eğitim yaklaşımı izlenmektedir. Bu yaklaşım ile adayların kendi alanında uzmanlık kazanmaları sağlanırken, yardımcı dallarda da bilgi sahibi olmaları ilke edinilmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi “Hemşirelik” Doktora programı bu amaca güçlü, zengin ve deneyimli akademik kadrosu ile ulaşmaktadır. Bu programda alanında güçlü öğretim üyesi kadrosunun yanı sıra üniversite içi ve üniversite dışı kurumlar ile işbirliği sağlanarak multidisipliner ve multisektörel bir deneyim de sunulmaktadır.

Çalışma Olanakları

Hemşirelik Doktora Programını tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “uzman hemşire"," yönetici hemşire", "bölüm sorumlusu" veya "eğitim hemşiresi" olarak çalışabilmesinin yanında hemşirelik fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Programlarında "Öğretim Görevlisi" veya "Öğretim Üyesi" olarak da çalışabilmektedir.