T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

KURUMSAL AMAÇLAR

Tıp alanında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve güncel bilgi ve yaklaşımlarla, bilimin aydınlatıcı gücü ve alanlarında kendini kanıtlamış uzman eğitmen kadrosu ile eğitimde önemli ilkleri sağlık dünyasına ve insanlığa kazandırarak geleceği şekillendiren özgün araştırma, sağlık politikaları ve hizmet üreten, tıp fakültesi olarak sosyal yükümlülüklerinin bilinci içerisinde, girişimci, dinamik ve öncü bir tıp fakültesi olmaktır.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Temel Hedefleri;

 1. Sağlık alanında en iyi düzeyde hizmet sunabilmek,
 2. İletişime açık, işbirliği anlayışında olmak,
 3. Yenilikçi, yaratıcı ve destekleyici olmak,
 4. Farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olmak,
 5. Sürekli mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
 6. Çevreye saygılı ve güvenilir olmaktır.

Misyon

Fakültemizin misyonu; modern tıp eğitimi vererek üst düzeyde bilgi, beceri ve tutuma sahip, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş, güncel gelişmeleri takip eden, koruyucu hekimliği uygulayan ve toplum sağlığını esas hedefi yapmış, çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, evrensel bilime katkı sağlayacak nitelikli hekimler yetiştirmektir.

Vizyon

Fakültemizin vizyonu; ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, verdiğimiz eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde öncü olmaktır. Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkânı kullanmaktır. Hedeflerimiz, gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoşgörülü ve pozitif ayrımcılığı kavramış bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Hedefi

 1. Tıp bilimindeki evrensel gelişmelere uyumlu ve sorunlarını kavramış ve bu sorunların üstesinden gelebilecek, etik kurallara uyan, hasta ve hekim haklarının bilincinde, mesleğin uygulanmasında güncel yeniliklere uyan, ekip anlayışı ile çalışmaya yatkın hekimler yetiştirmek.
 2. İnsanın fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan bir bütün olarak gören ve yaşadığı çevreyle ilişkisinin farkında olan bir bakış açısı içeren eğitim modeli uygulamak.
 3. Öğrencilerine mezuniyet sonrası dönemde kendi kendine öğrenme becerileri kazandırabilecek bir eğitim modeli sunmak.
 4. Mezunlarına sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu öğretmek ve ekip içindeki görevlerine uygun davranış geliştirmelerini sağlamak.
 5. Tıp Eğitimi programını bölgesel ve ulusal ihtiyaçları önceleyecek şekilde planlamak, ulusal çekirdek eğitim programı ve uluslararası standartlara göre güncellemek.
 6. Mezunlarına klinikte ya da toplumda kanıta dayalı tıp uygulamalarını kullanarak sağlık sorununu çözme bilgi ve becerisini kazandırmak.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Araştırma Hedefleri

 1. Etik ilkelere uygun, bilime ve insanlığa katkı sağlayacak, özgün araştırmalar planlanmasına olanak sağlamak.
 2. Nitelikli bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için öğretim elemanlarının sürekli gelişim ve yenilenmelerine fırsat tanıyacak olanakları sağlamak.
 3. Fakülte bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinin çok merkezli ulusal ve uluslararası araştırmalara katılmalarını desteklemek.
 4. Hazırlanan bilimsel projelerin üniversitemizce maddi olarak desteklenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 5. Tıp fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve çalışmalarını nitelikli bilimsel dergilerde yayınlamalarını teşvik etmek.
 6. Bölgesel ve ulusal düzeyde önemi olan sağlık sorunlarının nedenlerini ortaya koyacak ve çözüm üretecek araştırmalar yapılmasını sağlamak.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Hizmet Hedefleri

 1. Topluma, sağlık okur-yazarlığı, örgün eğitim-yaygın eğitim ve algın eğitim çerçevesinde eğitim sunmak.
 2. Sağlık Eğitim Araştırma Bölgeleri Protokolü çerçevesinde basamaklandırılmış sağlık hizmetlerini sunmak.
 3. Sağlık hizmetleri sunumunu ayaktan, yatarak, günü birlik ve acil hasta anlayışına göre gerçekleştirmek.
 4. Sağlık hizmetlerinin entegre yapısı içerisinde koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri bir bütün olarak sunmak.
 5. Toplumun sağlık göstergelerini yükseltmeyi sağlayacak her türlü uygulamayı topluma sunmak. Ana-çocuk sağlığı, erken ölümlerin önlenmesi vb.
 6. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak toplumsal sağlık standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak.

EĞİTİM PROGRAMIN AMAÇ VE HEDEFLERİ

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitiminin Hedefleri/Yetkinlikleri

Tıp fakültesi mezunu;

 1. Tıp etiğini kavrar, tüm uygulamalarını bu çerçevede gerçekleştirir.
 2. Koruyucu hekimlik yaklaşımını benimser, uygular.
 3. Hastalıkların oluşum mekanizmasını açıklar.
 4. Tanı koymaya yardımcı pratik patognomonik bulguları öğrenir.
 5. Bulaşıcı hastalıklarda sürveyansı bilir ve toplumu bilinçlendirir.
 6. Toplumda sık görülen hastalıkların tarama testlerini, ön tanısını, tanısını ve acil durumunu bilir, gerekli tedavileri kanıta dayalı şekilde yapar, ileri tetkikler gereken vakaları ilgili kliniklere yönlendirir.
 7. Tanı için yardımcı pratik muayene yöntemlerini bilir ve uygular.
 8. Hastalıkların tedavisi sırasında akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 9. Ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
 10. Ekip çalışmasını bilir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitiminin Hedefleri/Yeterlilikleri

Tıp fakültesi mezunu;

 1. Tıp etiğini kavrar, tüm uygulamalarını bu çerçevede gerçekleştirir.
 2. Koruyucu hekimlik yaklaşımını benimser, uygular.
 3. Hastalıkların oluşum mekanizmasını açıklar.
 4. Tanı koymaya yardımcı pratik patognomonik bulguları öğrenir.
 5. Bulaşıcı hastalıklarda sürveyansı bilir ve toplumu bilinçlendirir.
 6. Toplumda sık görülen hastalıkların tarama testlerini, ön tanısını, tanısını ve acil durumunu bilir, gerekli tedavileri kanıta dayalı şekilde yapar, ileri tetkikler gereken vakaları ilgili kliniklere yönlendirir.
 7. Tanı için yardımcı pratik muayene yöntemlerini bilir ve uygular.
 8. Hastalıkların tedavisi sırasında akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 9. Ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
 10. Ekip çalışmasını bilir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitiminin Hedefleri/Yeterlilikleri

 1. Acile gelen/getirilen hasta/hasta yakınından anamnez alabilmeli.
 2. Triyaj yapabilmeli (kırmızı-sarı-yeşil alan).
 3. Soruna yönelik hızlı fizik değerlendirme, şartlar uygun olduğunda da sistemik fizik değerlendirme yapabilmeli.
 4. Anamnez ve fizik değerlendirme sonucuna göre patolojik belirti ve bulguları belirleyebilmeli.
 5. Ön tanıları oluşturabilmeli ve temel tanı testlerini isteyebilmeli.
 6. Temel tanı testlerini yorumlayabilmeli, sonuçları uzman/öğretim üyesine sunabilmeli ve tartışabilmeli.
 7. Gerekli konsültasyonları isteyebilmeli.
 8. Hastalarının tıbbi kayıtlarını (hasta dosyaları, epikriz vb.) düzenleyebilmeli.
 9. Tanısal ve girişimsel uygulamaları (İ.V. ve İ.M. enjeksiyon, venöz ve arteriyel kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik kateter ve üriner kateter takma, idrar, kan ve boğaz kültürü alma, kateter bakımı ve pansuman) yapabilmeli.
 10. Müşahede altına alınan hastaların durumunu (vital ve klinik bulgular, laboratuvar sonuçları) yakından izleyebilmeli.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitiminin Hedefleri/Kazanımları

 1. İnsanın biyopsikososyal varlık olarak normal halini ve işlevlerini bilir.
 2. Hastalıkların oluş nedenlerini ve gelişimini bilir.
 3. Hastalıkların insan organizmasında yarattığı değişiklikleri tanımlar.
 4. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkin yöntemleri seçebilir.
 5. Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalık, hastalık belirtileri ve olayların tedavi seçeneklerini bilir, gerektiğinde yönlendirme yapabilir.
 6. Hastalıkların oluşumu üzerine etkileri olan sosyo-demografik, psikososyal, sosyo- kültürel ve sosyo-ekonomik faktörleri bilir. 
 7. Hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde etik ve deontolojik kurallara uyar.
 8. Hekimlik sanatının uygulanmasına ilişkin etik kuralları sıralayabilir.
 9. Ülkedeki sağlık hizmetlerinin organizasyonunu, örgütlenmesini ve finansman modellerini bilir.
 10. Toplumun genel sağlık sorunlarını değerlendirir.
 11. Ülkenin temel sağlık göstergelerini bilir ve diğer ülkelerle kıyaslayabilir.
 12. Hastadan ayrıntılı ve güvenilir anamnez alabilir.
 13. Genel ve sistemik fizik muayene yapabilir.
 14. Hastalığın tanısını koyabilmek için gerekli laboratuvar tetkiklerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
 15. Birinci basamakta kullanılan tanısal temel laboratuvar testlerini yapabilir.
 16. Mesleki temel girişimsel uygulamaları yapabilir (damar yolu açma, sütur atma, nazogastrik sonda ve idrar sondası uygulaması vb.).
 17. Gerektiğinde acil yaşam desteği uygulayabilir.