T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Spina Bifida Merkezi

Spina Bifida

Merkezin amacı; Spina Bifida hastalığının etyolojisini araştırmak, omuriliğin gelişim bozukluğuna bağlı olarak oluşan sinir hasarının beraberinde getirdiği komplikasyonların önlenmesi, mesane, böbrek ile beyindeki hidrosefali ve diğer ek anomalilerin ve bunlara bağlı gelişen nörojenik, psikolojik, kardiyolojik, gastrointestinal problemlerin çözülmesi ve tedavi edilmesi konusunda çalışmalar yapmak. İntrauterin dönemde Spina Bifida hastalığının tanısının konulması, Spina Bifidalı çocukların doğumdan sonra ilk 8 saat içinde ameliyatlarının başarıyla yapılması, takiplerinin kalite standartları açısından Üniversite disiplini altında akredite bir hizmet şeklinde multidisipliner yapılması ve her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti ile psikososyal rehabilitasyon verilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 • Spina Bifida alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Spina Bifida tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, Spina Bifidalı bireylerin fiziksel gelişimlerini ve motor becerilerini arttırmak.
 • Spina Bifida bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurulu heyeti oluşturmak, özürlülük ölçütü sınıflandırması ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca sağlık kurulu raporlarını hazırlamak.
 • Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
 • Spina Bifida alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • Spina Bifida alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
 • Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün Spina Bifida hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
 • Spina Bifidalı bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek. Spina Bifidalı bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmak.
 • Spina Bifida hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
 • Yükseköğretim kurumlarında Spina Bifidalı bireylerin eğitim-öğretim alabilmelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile işbirliği yaparak Spina Bifidalı bireylerin engellilik derecesine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşebilme olanaklarını oluşturmak.
 • Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
 • Spina Bifida ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
 • Spina Bifida ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
 • Rektör tarafından verilecek Spina Bifida alanındaki görevleri yerine getirmek.