T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma ve Onay Metni

T.C.DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE ONAY METNİ

07.04.2016 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak T.C.DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye (aday öğrenci/öğrenci/çalışan/ziyaretçi) göre farklılık gösterebilmekle birlikte;

 • Üniversitemiz birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
 • Üniversitemizin eğitim hizmetinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması dâhilinde işlenecektir.
 • Yükseköğretim Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer hukuki düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması dâhilinde işlenecektir.
 • İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenecektir.
 • Toplanan kişisel verileriniz,  Üniversiteye ait yerleşkelerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak ve üniversitenin hukuki işleri, mali işler v.b.), amaçları dâhilinde işlenecektir.
 • Üniversitemiz eğitim hizmetinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla kullanılabilir.
 • Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilen kişilere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir.
 • Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
 • Üniversite Öğrenci kulüplerinden birisine üye olmanız halinde  kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.
 •  Kişisel verileriniz; Üniversiteye kaydınızın sağlanması ve devamı, Üniversite’nin idari ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılabilir.
 • Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
 • Üniversite içi sistem ve uygulama yönetimi, idari işler, öğrenci işleri, hukuki işler, mali işler amaçlarıyla  kullanılabilir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

 • Kişisel verileriniz, Üniversitemizin eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için gerekli işlerin ilgili birimler tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle ilişkisi olan Üniversitemiz eğitim hizmetinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla kullanılabilir.
 • Üniversite Öğrenci kulüplerinden birisine üye olmanız halinde  kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.
 • Üniversite aday öğrencilerinin/öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilen kişilere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir.
 • Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
 • Üniversite Öğrenci kulüplerinden birisine üye olmanız halinde  kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilir.
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir. 
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir. 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından yukarıda 1. ve 2. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve amaçlarla hizmet sunabilmesi ve Üniversitemizin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilmesi amacıyla, üniversiteye kayıt, öğrenciliğin devamı ve mezuniyet sonrasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yanlış işlenen ve düzeltilen verilerin, istek doğrultusunda silinen ve yok edilen verilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahibi olarak; Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için T.C.DEMİROĞLU  BİLİM ÜNİVERSİTESİ yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Üniversite, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın tarafınızdan yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde, cevabımızın tarafınızdan öğrenildiği tarihten itibaren otuz (30) ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız gerekmektedir.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Üniversite’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Açıklanan haklarınızı kullanmak için Adınızı, Soyadınızı, İmzanızı, T.C. Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numaranızı/Yabancı Uyruklular için Uyruğu, Pasaport Numarası veya Varsa Kimlik Numaranızı, Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresinizi, Varsa Bildirime Esas Elektronik Posta Adresinizi, Telefon ve Faks Numaranızı, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan açık ve anlaşılır açıklamanızı İÇEREN ISLAK İMZALI BAŞVURUNUZU, Üniversitemizin ilgili birimine şahsen teslim edebilir veya noter kanalı ile “Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul” Üniversitemiz Esentepe Merkez Kampüs adresimize göndererek (başvuru talebinin bulunduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır), Üniversitemize iletebilirsiniz.

Elektronik başvurular, güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak  kvkk@demiroglu.bilim.edu.tr ADRESİ (e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır) adresine yapılacaktır.

Başvurularınıza kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak İşlenmesi:

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Aday Öğrenci/Öğrenci/Çalışan/Ziyaretçi bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir. Üniversite, Hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANIMDIR.

Yukarıda yazılı AYDINLATMA METNİNİ okudum. Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin hangi şart ve koşullar altında işleneceğine ve haklarıma dair bilgilendirildim. Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin hangi amaçla işlenecek olduğunu, kimler tarafından işleneceğini, kimlere aktarılabileceğini anladım. İlgili kişi sıfatı ile açıklanan hususlarda açık rızam ve iznim olduğunu kabul ve beyan ederim. Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak kişisel verilerin korunması konusunda yeterli koruma bulunan ülkeler veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için kanunda düzenlenen şartlar yerine getirilmek kaydı ile yurtdışına aktarılmasına ve işlenmesine açık rızam ve iznim olduğunu kabul ve beyan ederim. Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin ÜNİVERSİTE’NİN yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve her şart altında aday öğrenci/ öğrenci/çalışan/ziyaretçi üniversite ile ilişiğimin kesildiği tarihten itibaren mevzuatta düzenlenen süreler uyarınca saklanması için açık rızam bulunduğunu ve işbu RIZA BEYANI’NIN Üniversite ile olan ilişiğimin mütemmim cüzü niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederim.