Uzaktan Öğretim

Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programlar açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri destekleyerek daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek; uzaktan öğretim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak; sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesi doğrultusunda sertifika programları açmak; uzaktan öğretime yönelik yayınlar yapmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
  • Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak.
  • Uzaktan öğretim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaç duyulan altyapıyı oluşturmak.
  • Uzaktan öğretim programlarının öğretim planları ve ders içerikleri ile ilgili kuralları belirlemek, çevrimdışı ders içeriklerini oluşturmak veya temin etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için uzaktan öğretim sistemini hazır hale getirmek.
  • Uzaktan öğretim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik ve akademik destek sağlamak.
  • Uzaktan öğretim programlarının sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak, sınav yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.
  • Örgün öğretim programlarında verilmekte olan bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan öğretim faaliyetini düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonunu sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.
  • Uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenlemek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak